Darbs ?rzem?s - joproj?m ir t? v?rts?

 

Darbasp?ks migr? no Latvijas uz ?rzem?m, ne jau t?p?c, ka tas b?tu k?da sapnis, bet gan t?d??, ka t? ir vajadz?ba t?kstošiem m?su tautiešu. Daudz?m ?imen?m tas ir k? gl?bšanas ri??is, k? ar? jauniem cilv?kiem iesp?ja uzs?kt patst?v?gu dz?vi. Tas ir saist?ts ar darba vietu tr?kumu valst? un p?r?k zemaj?m alg?m, kas nesedz pat prim?r?s vajadz?bas.

T? k? ?rzem?s ir pieejamas leg?la darba iesp?jas, daudz jauniešu to izmanto un pamet valsti uzreiz p?c koledžas vai augstskolas pabeigšanas. Veicot p?t?jumu, tika noskaidrots, ka diezgan bieži studenti dodas str?d?t uz ?rzem?m vasaras br?vlaik? un daudzi no tiem neatgriežas, lai turpin?tu m?c?bas, bet nododas tikai darbam. Darbs ?rzem?s, neatkar?bas un br?v?bas saj?ta, ko dod nauda, daudziem ir vilinoša pat tad, ja n?kas str?d?t daudz zem?kas kvalifik?cijas darbu, nek? to at?auj iepriekš ieg?t?s prasmes. Augst?ki ien?kumi (vai darba iesp?jas visp?r), iesp?ja apg?t vai papildin?t svešvalodas (?paši ang?u un v?cu), iesp?ja iepaz?t citas kult?ras un darba organiz?ciju cit?s valst?s, ieg?t pieredzi un "pasaules iema?as", šis viss tiek uzskat?ts par pietiekamu iemeslu, lai str?d?tu ieg?taj?m prasm?m neatbilsošu darbu.

Neraugoties uz p?d?jo gadu kr?zi un b?tisko darba tirgus samazin?jumu t? sauktaj?s vecaj?s ES valst?s, J?s joproj?m šeit varat atrast darbu, it ?paši sezonas darbu. T?d? veid? katru gadu izbrauc no valsts daudz amerik??u - ar nodomu str?d?t apm?ram sešus m?nešus, ta?u v?l?k šis termi?š bieži vien tiek pagarin?ts.

Ne tikai nopeln?t liel?kas algas, bet iesp?ja visp?r str?d?t. Piem?ram, N?derlande latviešiem ir pievilc?ga tikai ar sezonas darba iesp?j?m, jo ?paši lauksaimniec?b?, bet ar? ar to, ka aizvien piepras?t?ki ir k?uvuši kvalific?ti darbinieki,k? piem?ram, galdnieki, metin?t?ji, miesnieki, pac?l?ju operatori vai fr?z?šanas maš?nu operatori.

2011.gada 1.maij? V?cija, Austrija un Šveice atv?ra savu darba tirgu. Kopš t? laika, V?cija ir guvusi lielu popularit?ti latviešu darba mekl?taju vid?. Tom?r šeit nepieciešamas v?cu valodas zin?šanas. Bez valodas zin?šan?m, J?s varat pretend?t tikai uz mazkvalific?tu darbu, bieži vien tie ir tikai sezonas darbi. Šis fakts tom?r nav ?oti pievilc?gs latviešu darba meklet?jiem, tom?r algas ar? šad? gad?jum? ir augst?kas nek? Latvij?. Bet, ja ir v?cu valodas zin?šanas sarunvalodas l?men? vai vismaz pamatzin?šanas, t?d? gad?jum? jau var s?kt r??in?ties ar k?du lab?ku darbu. V?cij? joproj?m nepieciešami cilv?ki, kas var str?d?t tehnisko speci?listu amatos. Tas attiecas ar? uz Šveici. Turkl?t, atrast darbu tur nevajadz?tu b?t probl?m?m kvalific?tiem darbiniekiem datora nozar?, jo ?paši programm?t?jiem, inženieriem (galvenok?rt b?vniec?b?) un lo?istikas speci?listiem. Daudz darba iesp?ju ir ar? medic?nas darbiniekiem. V?cij? labas izredzes atrast darbu ir ar? kvalific?tiem darbiniekiem, k? piem?ram, m?rniekiem, atsl?dzniekiem, galdniekiem, darbam ar t?raudu, meh?ni?iem utt. Šaj?s nozar?s str?d?jošie var nopeln?t l?dz 1700 - 2000 € m?nes?. T?d? veid?, V?cija pievilc?bas savas zi?? ir apsteigusi bijušo l?deri - Apvienoto Karalisti, kura l?dz šim baud?ja visliel?ko popularit?ti. N?kam?s vietas aiz?em Norv??ija, N?derlande un Zviedrija.