Laba iesp?ja atlas?t jaunus un talant?gus vad?t?jus

Recesija ir person?la atlases iesp?ju laiks, ko gudri uz??mumi izmanto, lai sagatavotos n?kamajam izaugsmes posmam. Diemž?l ir ?rk?rt?gi maz uz??mumu, kas š? br?ža darba tirgus situ?ciju v?rt? k? lielo iesp?ju, lai atlas?tu jaunus talantus un savlaic?gi tos sagatavotu vad?t?ju poz?cij?m daž?d?s organiz?cijas noda??s.

Šobr?d daudzi uz??mumi nav proakt?vi dom?joši, bet gan tikai rea?? uz situ?ciju, kad jau ir krietni par v?lu – uzs?k atlasi, kad situ?cija jau ir kritiska, laika tr?kuma d?? nesp?j pietiekami prec?zi defin?t atlases krit?rijus, nopietni nov?rt?t kandid?tu atbilst?bu tiem, k? ar? ievad?t un sagatavot jaunatn?c?jus darbam. Iesp?jams, tieši t?d?? atlases process un rezult?ts daudzviet ir tik v?jš. Daudziem vad?t?jiem kandid?tu atlase v?l joproj?m ir “loterija”, kur? l?mumi tiek pie?emti, balstoties uz iekš?jo saj?tu un subjekt?viem aizspriedumiem.

?emot v?r? š?du atlases praksi, konkr?tu atalses krit?riju tr?kumu un nekonsekventu atlases procesu, nav br?nums, ka 1/3 da?a jaunatlas?to darbinieku aiziet no organiz?cijas pirmo tr?s gadu laik?.

Protams, daudziem vad?t?jiem šobr?d ir j?atlaiž darbinieki. T?d? situ?cij? ir gr?ti dom?t par jauniem atlases projektiem. Tom?r komp?nijas, kas iem?c?juš?s atlas?t talantus un notur?t tos, n?kotn? g?st b?tiskas priekšroc?bas attiec?b? pret konkurentiem un ir krietni sekm?g?kas.

Harvard Business Review maija numur? tika public?ts interesants p?t?jums par atlases praksi pasaules liel?kaj? glob?laj? komp?nij?s. P?rsteidzoši bija tas, ka ar? pasaules l?me?a vad?t?ji ir t?lu no ide?la – l?mumi bieži vien tiek pie?emti, balstoties uz subjekt?viem personiskiem pie??mumiem vai aizspriedumiem. 43% no atlases komp?niju konsultantiem zi?oja, ka vi?u klientiem svar?g?kais krit?rijs atlas? ir šaj? jom? nostr?d?tais gadu skaits, tikai 24% – t? bija sp?ja str?d?t komand? un 11% – kandid?tu gatav?ba m?c?ties jaunas lietas. Apbr?nojama ignorance pret kandid?tu sp?ju adapt?ties m?sdien?s tik main?gajos biznesa apst?k?os! Ko gan var dot nostr?d?tais gadu skaits, ja nezin?m, cik sekm?gs tas bijis?

Varu izt?loties, k?di b?tu identiska p?t?juma rezult?ti Latvij?. Lai gan daudzas komp?nijas šobr?d atlaiž darbiniekus, atlase nav apst?jusies. Person?la vad?t?ji un uz??mumu vad?t?ji bieži s?dzas, ka pat šajos tirgus apst?k?os nevar atrast vajadz?gos cilv?kus. Atsauc?ba uz sludin?jumiem ir milz?ga, bet kandid?tu kvalit?te ir zema. Varb?t vajadz?tu apst?ties un padom?t, ko dar?m nepareizi. Ja procesi nedod vajadz?go rezult?tu pat tik labv?l?gas izv?les situ?cij?, ir kardin?li j?maina pieeja. Dom?ju, ka liel?kaj? da?? gad?jumu risin?jums sl?pjas nopietn?s p?rmai??s.

P?t?juma autori secina, ka organiz?cij?m b?tu nopietni j?izv?rt?, k? atbilstošu cilv?ku kvalit?te uz??mum? var main?t š? br?ža situ?ciju un n?kotni. Vad?t?jiem b?tu j?p?rtrauc uztvert atlasi k? lielu p?rsteigumu ar neparedzamu izn?kumu; j?pieiet atlases procesam prec?zi, strat??iski un objekt?vi; j?att?sta lab?ka prakse, kas bieži vien noz?m? radik?li main?t atlases procesus; j?apm?ca savi ierindas vad?t?ji, lai tie b?tu sp?j?gi efekt?vi atlas?t; j?p?rliecin?s, ka person?la vad?t?js nodrošina ?sto un pareizo atbalstu vajadz?gaj? kvalit?t?.

Neskatoties uz visp?ratz?tu paties?bu, ka talant?gu cilv?ku atlase ir atsl?ga konkurences c???, izr?d?s, tas nav tik pašsaprotami, kad r?kojamies praks?.

Katr?na Ošleja
Person?la vad?bas komp?nijas Talentor Latvia direktore